Saltear al contenido principal

DECLARACIÓN DE FINANCIACIÓN CON FONDOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL

 

subvenciones

DECLARACIÓ DE FINANÇAMENT AMB FONS DEL MINISTERI DE TREBALL I ECONOMIA SOCIAL

DECLARACIÓN DE FINANCIACIÓN CON FONDOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL

CLÍNICA VIDANOVA, COOP V., AMB NIF F 05435615, DECLARA QUE ÉS BENEFICIÀRIA D´UNA SUBVENCIÓ PER IMPORT DE 26.000 EUROS (EXPEDIENT ESEILS/2021/ 188 / 46 ) PER HAVER INCORPORAT, AMB CARÀCTER INDEFINIT, COM A SOCIA TREBALLADORA A DUES PERSONES DESOCUPADES. LA DITA SUBVENCIÓ HA SIGUT CONCEDIDA PER LA GENERALITAT VALENCIANA A L´EMPARA DE LA ORDRE 11/2019, DE 2 DE DECEMBRE, DE LA CONSELLERIA DE ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL, I COFINANÇADA AMB FONS DEL MINISTERI DE TREBALL I ECONOMIA SOCIAL.

CLINICA VIDANOVA, COOP V. , CON NIF F 05435615 DECLARA QUE ES BENEFICIARIA DE UNA SUBVENCIÓN POR IMPORTE DE 26.000 EUROS (EXPEDIENTE ESEILS/ 2021/ 188 / 46 ) POR HABER INCORPORADO, CON CARÁCTER INDEFINIDO, COMO SOCIA TRABAJADORA A DOS PERSONAS DESEMPLEADAS. DICHA SUBVENCIÓN HA SIDO CONCEDIDA POR LA GENERALITAT VALENCIANA AL AMPARO DE LA ORDEN11/2019, DE 2 DE DICIEMBRE, DE LA CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO, Y COFINANCIADA CON FONDOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL.

Volver arriba